Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Marmara Üniversitesi Yayınevi / Marmara University Press

YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ

      

      

Sipariş için tıklayınız

YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hattat Prof. Dr. Fatih ÖZKAFA’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ” isimli kitap, Marmara Üniversitesi Yayınları tarafından MAS Matbaasında bastırılarak prestij kitap kategorisinde yayınlandı.
Prof. M. Uğur Derman’ın takrizi, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın takdimi ve yazarın önsözü ile okuyucusunu karşılayan kitapta, tasavvuf kültürü ve hat sanatı arasındaki yakın ilişkilerin tarihî bir yaklaşımla ele alındığı, “Yâ Hazret-i Pîr” levhalarının ortaya çıkışı, gelişimi, temel özellikleri, sembolik anlamları ile alâkalı önemli tespitlerin yer aldığı, resim sanatındaki Yâ Hazret-i Pîr tablolarının da incelendiği “Giriş” bölümünden sonra her tarikatla ilgili hat levhaları ayrı bölümlerde hat sanatı bakımından tahlil ediliyor.
560 sayfalık kitapta yer verilen 300 civarındaki görsel malzeme oldukça kaliteli basılarak okurlarına yüksek seviyede bir sanat zevki de sunmuş oluyor. Özel kutulu ve ciltli kitabın kapağındaki, 13 büyük tarikat kurucusunun isimlerini ihtiva eden, müellifin hattıyla yazılmış olan tezhipli “câmiu’t-turuk” levhası dikkat çekiyor.
Türk hat sanatı tarihi bakımından şimdiye kadar bu konuda yapılan en kapsamlı prestij yayın olarak kabul edebileceğimiz kitapta, aşağıda sıralanan büyük tarikatların kurucu pirlerinin isimlerinden teşekkül eden ve çok sayıda meşhur hattatın imzasını taşıyan hat levhaları bir araya getiriliyor:
1-Câmiu’t-Turuk
2-Üveysiyye
3-Kadiriyye
4-Sa’diyye
5-Rifaiyye
6-Ekberiyye
7-Şazeliyye
8-Bektaşiyye
9-Mevleviyye
10-Bedeviyye
11-Nakşibendiyye
12-Halvetiyye
13-Bayramiyye

ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE 21st CENTURY: CHANGING IDENTITIES, AGENCIES, AND MINDSETS

E-Yayın için tıklayınız.

This book brings together a group of research studies in English language teaching (ELT) which highlight the changes and the challenges facing EFL learners, instructors, curriculum designers, school administrators and testers in the 21st century. The studies in the volume address a wide range of current issues in ELT: 21st century skills, critical thinking, multilingual professional identity, professional development, recruitment of native and non-native English-speaking teachers, World Englishes, needs analysis for learners, academic writing skills, and assessment of speaking performance. The research studies in the volume have been conducted with participants who are EFL learners, prospective teachers, instructors, administrators, and testers at various educational institutions, mainly universities, in Turkey.

The volume has been designed as a reference and resource book for researchers, academicians, postgraduate and advanced undergraduate students as well as for those ELT professionals who are interested in following current research to enhance their professional knowledge and skills.

MCES 2020 AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI ÖZET KİTABI

E-yayın için tıklayınız

Dear Colleagues, As one of the most important foreign policy objectives of Turkey, the accession process of Turkey to the European Union (EU) continues for more than 60 years and as of today, Turkey is in the stage of accession negotiations. The EU holds particular importance for Turkey as the Union ensures a peaceful coexistence in a continent where two World Wars broke out. Although the idea of a united Europe dates back to earlier periods of European history, the first concrete step towards the integration was taken after the Second World War with an aim of a peaceful settlement. By the 1950s, the founding states of the Union formed a supranational decision-making system initiated from cooperation in coal and steel industries. The following event was the establishment of a customs union among the member states as the first step of economic integration.

In the course of European integration, new member states paved the way to the geographical enlargement while cooperation in further political issues facilitated the deepening of the Union. The integration process was initiated by 6 member states and then it has reached up to 28 members as of today and Balkan states, as well as Turkey, are in the prospect of membership. On the other hand, through gradual establishment of the free movement of goods, as well as the free movement of capital, services, and labor within the EU, the Single Market which eliminates the economic borders among the member states has been achieved. In the following years, by adopting a single currency, economic integration among the member states has been completed and steps towards a threshold for a political integration under the roof of the EU have been taken. In its current course, the EU has been acknowledged as the most successful regional integration project among the others across the world. The Union still takes its place among the leading economic attraction centers at global scale despite the challenges due to its evolving structural transformation. The EU holds particular importance for Turkey both because of the geographic proximity and the frequency of social and economic relations. Turkey is also an extremely important and credible partner for the Union. Although there have been certain difficulties in Turkey’s accession to the EU, the membership of Turkey has particular importance for both parties. The main reason for the current challenges against membership is the fact that Turkey has a geographical and demographic impact which is greater than the other candidate countries ever. Without a doubt, the realization of Turkey’s membership to the EU is closely related to the society’s internalization of this process. Within this context, the decisive will of the government of the Republic of Turkey is needed to be supported by all public and private institutions and organizations. Marmara University does its full share both in academic and social platforms. I would like to express my deepest gratitude that the Conference organized by the Institute of European Studies (one of the first academic institution in Turkey focusing on the European Union) will be held on 7-8 February 2020 with the participation of scholars from all over Turkey and abroad is turning into a traditional academic event. I sincerely wish success to all of the participants.

MCES 2020 AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI TEBLİĞLER KİTABI

THE LANGUAGE OF PRESENT DAY AMERICAN CRIME FICTION AND PRINTED MEDIA

E-yayın için tıklayınız.

This monograph is intended to be a supplementary reading text for undergraduates and begining graduate students taking their first (or only) course in Cognitive Linguistics, namely Conceptology. The subject matter of Cognitive Linguistics is not a theory (in its general form), but is based on certain theoretical postulates, namely the methods of analysis of language deep structures. Based on the active grammar of speakers, Conceptology originates from the formula “the meaning put into a form” (Kolesov, 2017: 48), but a specific analysis of language is impossible without studying its manifestations in speech – the main concern of cognitive science. Yet the active grammar is implicitly treated as if it were a discipline in the footsteps of passive grammar from the listener, based on the formula “the form is conceptualized.” In this book we will follow the third approach – speech activity using language categories. In other words, we see conceptual analysis as a research method that can be used in the frame of the “threefold aspect of the language”(Ŝerba, 1974). For this reason, crime fiction and printed media texts, as a result of speech activity, can be regarded as a material for the active reconstruction of the mental categories of consciousness. However, Linguistic Сoncept and logical idea are the same meaningful composition of consciousness (conceptus), but of different intensity and depth of positing; that is why they are often used in concert. Thus, the monograph attempts to investigate extra-linguistic entities verbalization by multilevel language units, to help students discover the representation peculiarities of the concept CRIMINAL in PRESENT DAY crime fiction and printed media.

SİYASAL ANALİZ İÇİN ÇERÇEVELER

E-yayın için tıklayınız

Bu kitap Siyaset Bilimi ders notlarımın geliştirilmiş şeklidir. Siyaset bilimi ders notları çıkarmayı bu dersi ilk vermeye başladığım 1992-93’de düşündüm, çünkü mevcut kitaplarla dersi yürütmede güçlük çekiyordum, sistematik ve kapsayıcı bir ders notu hazırlamayı hedeflemeye başladım. Nihayet 2006’da konuların bir kısmını kapsayan bir ders notu çıkardım, 2009’da siyaset ve toplum adında bir başka ders notu çıkardım, 2017’de ise ikisinin bileşimi görece daha kapsayıcı bir ders notu çıkardım. Bu kitapsa 2017 ders notlarının bazı açılardan geliştirilmiş şeklidir (özellikle Türkiye’yle ilgili bazı analizler ekledim). Ancak amaçladığım ve ayrıntılı planını oluşturduğum sistematik ve kapsayıcı kitaba göre epeyce eksiklidir. Bu kitaptaki yazılarım, büyük kısmı hafıza yoluyla şematik bir şekilde direkt yazım, küçük bir kısmı da okuma notlarım vasıtasıyla değişik yapıtlardan yaptığım sentezler, sonuçta tümünde yordam yoluyla yaptığım geliştirmeler ve sistematizasyonun bileşimidir. Kitapta siyaset konusuna görece ayrıntılı biçimde genel bir bakış sağlanması amaçlandığı gibi, birçok konuda tezler de formüle edilmiştir. Bu bakımdan salt bir ders kitabı yapısında değildir.

SES EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMDA ULUSLARARASI MATEMATİK VE MÜZİK KONGRESİ: ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ KİTABI

ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ERMENİ MESELESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

E-yayın için tıklayınız

Değerli Katılımcılar ve Sevgili Öğrencilerimiz,
Uzun yıllardır, kimi zaman çeşitli ülkelerde, çoğunlukla siyasi bir tartışma gündemi olarak önemini muhafaza eden Ermeni iddiaları, ülkemizde de birçok üniversitede ve özellikle hukuk fakültelerinde, bilgilendirici konferans ve panellerde ele alınmıştır. Bugün Fakültemizde gerçekleştirilecek olan konferans da, Türk dış politikası açısından büyük bir öneme sahip olan bu konuyu, güncelliğini koruyan “devam eden devlet” tartışması ve birçok uluslararası mahkeme kararı ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Doktrinde birçok yazar Türkiye’nin yeni bir devlet olduğu ve 1915 olaylarından her halükarda sorumlu olmadığı yönünde bir görüş benimsemiştir. Ancak son yıllarda uluslararası yargı kararlarıyla ortaya çıkan tablo bu görüşü fazlaca desteklememektedir. Eğer Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nin halefi olduğu kabul edilirse, sorumluluğun intikaline ilişkin meselelerin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde nasıl savunulacağı bu konferansta ele alınacaktır. Bu bağlamda, Ermeni meselesinin uluslararası sorumluluğa halefiyet açısından incelenmesi, son yıllarda sıkça gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devam eden devleti olup olmadığını da uluslararası hukuk açısından inceleyecek güncel ve önemli bir tartışmadır.

Diğer yandan, Uluslararası Adalet Divanı, ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinin soykırım konusuna ilişkin kararları yönünden yapılacak konuşmalardan özellikle öğrencilerimizin büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye’nin Ermenistan ile anlaşıp Uluslararası Adalet Divanı’na gitmesi fikri son yıllarda sıkça dile getirilmiştir. Böyle bir yol izlenmesi için uyuşmazlığın kapsamını tespit * Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı / Oturum Başkanı 7 Uluslararası Hukuk Çerçevesinde ERMENİ MESELESİNE İlişkin Değerlendirmeler eden bir tahkimnâme yapılması gerekir. Böylece 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin gerçekte tarih olarak kapsamadığı ve tanım olarak hedef almadığı olaylara, 1915 olaylarına uygulanması mümkün kılınabilir ki bu son derece tehlikeli bir durumdur. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Büyük Daire olarak verdiği Perinçek Kararında, 1915 olaylarının adeta soykırım suçunu oluşturan olaylarmış gibi yansıtılmasına ve serbest bir tartışma ve tarihsel inceleme olanağını ortadan kaldırmasına neden olan iç hukuk düzenlemelerinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verilmiştir. Daha önceki Fransız Anayasa Konseyi’nin de bu yöndeki kararını teyid eden bu karar çok isabetli olmuştur. Böylece bugün bu konferansta, uluslararası ve bölgesel mahkeme kararlarında; uluslararası sorumluluğun oluşması, ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumda sınırlanabilen hürriyetler ve bu sınırların tespiti gibi çok önemli konular açıklığa kavuşturulmaktadır. Bugün bu konferansa sunumlarıyla katkı sağlayacak konuşmacılara teşekkür etmek isterim. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ceren Zeynep Pirim’e; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Verda Neslihan Akün’e ve Fakültemizin öğretim üyesi Doç.Dr. Meltem Sarıbeyoğlu Skalar’a katılımlarından ötürü teşekkür ederim. Zira, tüm konuşmacıların, güncel tartışmaları ve yargısal kararları inceleyerek, özellikle uluslararası sorumluluk, halefiyet ve ifade hürriyeti gibi kavramlar çerçevesinde, akademik tartışma ortamına sağladıkları katkının son derece bilgilendirici olacağını düşünmekteyim. Verimli ve faydalı bir konferans olmasını dilerim.
Prof. Dr. Selami KURAN / Oturum Başkanı

2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ KİTABI

E-yayın için tıklayınız

2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı 

Değerli Meslektaşlarım,
Geçen yıl ilkini düzenleyerek büyük bir başarı ile gerçekleştirdiğimiz Marmara Üniversitesi
Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu’nun, bu yıl ikincisini daha zengin bir içerikle
düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce Sağlık Yerleşkemizdeki yeni binamıza
taşındığımızda belirlediğimiz, Fakültemizi Ülkemizin ve uluslararası alanın sayılı Fakülteleri
arasına sokma hedefimizi gerçekleştirdik.
Çalışmalarımız sayesinde tam teşekküllü iki genel anestezi ameliyathanesini merkezimiz
bünyesine kazandırarak, Ülkemizde bir diş hekimliği fakültesinde ilk kez yer alan kan
transfüzyon merkezimizi ve basit hizmet laboratuvarımızı hizmete açtık. Fakültemizi her
alanda daha ileriye taşımak için yeni hedefler belirlemeye devam ediyoruz.

2018 yılını kalitede yeni dönem ilan ederek başladığımız çalışmaların bir devamı olarak,
bu sene ikincisini düzenlediğimiz Sempozyumumuzun bir bölümünü mezun adayı
öğrencilerimize ayırdık. Bu aşamada öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hayatlarında
mesleki deneyimlerine pozitif etki sağlayacak workshopları programımıza ekledik.
Diş Hekimliği Fakültemizde düzenleyeceğimiz Sempozyumumuzda her biri alanında uzman
olan konuşmacıların olduğu bilimsel programın yanı sıra, yine her biri alanında dünya
çapında tanınmış uzmanlar olan öğretim üyelerimizin titizlikle hazırladıkları workshoplar
sizleri bekliyor…
Sayılı günler kalan Sempozyumumuza siz değerli meslektaşlarımızı heyecanla bekliyoruz…
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Düzenleme Kurulu Başkanı

İLKOKULDA ÖZGÜN EĞİTİCİ ETKİNLİKLER

 

E-yayın için tıklayınız

İnsan hayatına etkileri bakımından ilkokul öğrenimi çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü öğrenci kendi ayakları üzerinde durmayı, öz güveni, iş birliğini, iletişimi, ahlâkî değerleri, bilgiye ulaşmayı ve kabiliyetinin hangi yönde olduğunu hep bu aşamada öğrenir. Bu nedenle öğretmenlik mesleği içerisinde en önemli olanlar ilkokul öğretmenleridir. Bir ilkokulun bir sınıfında gerçekleştirilen etkinliklerin, diğer tüm ilkokullardaki sınıf öğretmenleri ile paylaşılması fikri çok önemliydi. Bu çerçevede Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ilkokul öğretmenleriyle, aday öğretmenlerle ve bu alanda çalışma yapan araştırmacılarla bilimsel paylaşımlarda bulunmak için kısa adı MARS (Marmara Activities Research Sciences) olan bilimsel bir platform kuruldu. Bu platformun kurulması ve platformun ilk etkinliğinin adının da “İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler I. Ulusal Atölye Çalışmaları” olması çok isabetli oldu. Gelecek günlerde de MARS bilimsel platformunun bilimsel projeler, araştırmalar, yayınlar yapması yönünde tüm öğretim elemanlarının yoğun gayret gösterecekleri açıktır.

MARS bilimsel platformunun atölye çalışması önerisinin, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın himayelerinde ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığının destekleriyle hayata geçirilmesine karar verildi. Bu fikrin oluşumunda ve yürütülmesinde; düzenleme kurulu, bilimsel sekretarya, bilim kurulu üyeleri ile lisans öğrencilerimizin muazzam katkıları oldu. Her bir üyeye ayrı ayrı teşekkür ederim. Atölye çalışmalarının isimsiz kahramanlarından olan İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Murat ALTINÖZ, bizzat gelerek katkı veren Sayın İrfan Zeki ER ve Temel Eğitim Şube Müdürü Sayın İrfan BALLI’ya da çok teşekkür ederim. Ortalama 300 katılımcının yer aldığı atölye çalışmalarında toplam 25 sunum gerçekleştirildi. Bu sunumları gerçekleştiren ve izleyici olarak katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bu kitapta, İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler I. Ulusal Atölye Çalışmaları kapsamında sunulan ve yazılı metnini sekretaryamızla paylaşan öğretmenlerin etkinlikleri ile seminer veren akademisyenlerin konuşma metinlerine yer verilmiştir. Bu kitabın Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının çalışanlarının rehberliğinde gerçekleşmesi Üniversitemiz birimleri arasındaki iş birliğinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Destekleri olan tüm paydaşlar ile ismini yazamadığı - mız tüm Üniversite çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım. Sevgi ve Muhabbetlerimle.
Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  / MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir