Skip to Main Content

Marmara Üniversitesi Yayınevi / Marmara University Press

8. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONFERANSI TAM METİN KİTABI

sekizinci.JPG (52 KB)

E- Yayın için tıklayınız.

8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2021) 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yapılan konferansın ana teması "Temassız Toplum: COVID-19 sonrası Yaşam" olarak belirlenmiştir. Hayatımızı pek çok yönlerden etkileyen COVID -19 pandemi sonrasında, toplum ve iş yaşamında meydana gelecek kalıcı değişimler konferansın ana konusunu oluşturmaktadır. E-iş ve e-ticaretten, e-öğrenmeye, sosyolojik etkilerden, simülasyon ve makine öğrenmesi gibi yöntemlerin yardımıyla yapılan tahmin ve modellemelere kadar yönetim bilişim sistemlerinin konusuna giren pek çok çalışmada bu etkiler gözlenmektedir. Yönetim bilişim sistemleri alanında çalışan bütün disiplinlerden akademisyen, kamu, özel sektör, STK temsilcileri ve uygulayıcıları, bilimsel çalışmalarını sunmak için ve/veya dinleyici olarak konferansa katılım sağlamıştır. Tam metin bildiri kitabı konferansta sunulan bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

---

     The 8th International Management Information Systems Conference (IMISC2021) was held between 20-22 October 2021 at Marmara University Göztepe Campus in Istanbul. The main theme of the conference has been determined as "Contactless Society: Life after COVID-19". The main topic of the conference is the permanent changes that will occur in society and business life after the COVID-19 pandemic, which affects our lives in many ways. These effects are observed in many studies that are subject to management information systems, from e-business and e-commerce to e-learning, sociological effects, prediction and modeling with the help of methods such as simulation and machine learning. Academicians, public, private sector, NGO representatives and practitioners from all disciplines working in the field of management information systems were invited to the conference to present their scientific studies and / or as a listener. The full-text proceedings book covers the scientific studies presented at the conference.

AFET RİSKİ İDARESİNDE ÇOK AKTÖRLÜ DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM (24-25 NİSAN 2019)

afet.JPG (40 KB)

E- Yayın için tıklayınız.

Sempozyum, afetin gelişen boyutu ve ülkemiz afet risk idaresinin yapısı ve politikalarının ekonomik, politik ve sosyal analizi, mevcut ve gelişen sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi yoluyla sosyal bilimlerde afet çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden araştırmacıların çalışmalarının yanı sıra, idari sorumlu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin bilgi, tecrübe ve kazanımlarının da aynı program dahilinde paylaşılması hedeflenmiştir.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ AKADEMİSYENLERİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE BAKIŞI

Türk Üniversitelerindeki Akademisyenlerin Avrupa Birliği'ne Bakışı_Kapak.png (214 KB)

E-Yayın için tıklayınız.

Avrupa Birliği tek bir merkezden yönetilen uluslararası siyasî bir yapı değildir. Karar mekanizmalarındaki yetkilerin Avrupa Birliği kurumlarıyla üye ülkeler arasında paylaşıldığı ve siyasî yelpazenin tümüyle temsil olanağı bulduğu bir yapıdır. Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin üyeliği lehinde ve aleyhinde siyasî gruplar olduğu gibi kararsızlar da azımsanamayacak düzeydedir. Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğuna inananlarla birlikte kararsız grubun da desteğinin alınması, hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin yararına olacaktır. Bu sebeple bu anketin bulgu ve sonuçlarının, hem Avrupa hem Türkiye kamuoyunda Türkiye'nin üyeliğine yönelik olumlu algının gelişmesine katkıda bulunmasını ümit ediyoruz.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞAMDAN KESİTLER (TEKİN BOZKURT ANISINA)

tekinbozkurt.jpeg (60 KB)

E-Yayın için tıklayınız.

Koronavirüs salgını uzaktan eğitim, evden çalışma, tecrit, maske, me- safe, hijyen, yardımlaşma, balkon sohbetleri, kampüs hayatı gibi davranış kalıplarını belirgin hale getirmiştir. Hayatlarımıza giren yeni normalin ölümsüzleştirilmesi amacıyla Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı işbirliği ve de Üsküdar Belediyesinin sponsorluk desteğiyle, personel ve öğrencilerimize yönelik olarak “Pandemi Döneminde Yaşamdan Kesitler” adlı Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sürecinde seçici kurulda yer alan Üniversitemiz hizmet içi eğitim faaliyetlerine çok kıymetli katkılar sağlayan Eğitim Koordinatörümüz Arş.Tekin BOZKURT’u salgında kaybetmemiz üzerine kıymetli hatırasını yaşatmak amacıyla söz konusu yarışmanın adı Pandemi döneminde yaşamdan kesitler- Tekin BOZKURT Anısına- fotoğraf yarışması olarak değiştirilmiştir.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserleri e- bülten olarak kıymetli sanatseverlere sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE HELVA

helva kapak.png (2.91 MB)

E-Yayın için tıklayınız.

Helvanın Türk kültüründe yer alış serüveni eski Türklere kadar dayanmaktadır. Eski Türk dininde hayat ölümle sona ermeyip ata ruhları vasıtasıyla devamlılık arz etmekteydi. Halk, ihtiyaç duyduğunda ata ruhlarının yardımını alabilmek ya da onlardan gelebilecek zararlardan korunabilmek için bir takım uygulamalar yapmaktaydı. Bu uygulamalardan biri etrafa koku yayılmasını sağlamaktı. Bu ritüel, daha sonra yerini ölünün arkasından helva kokutma geleneğine bırakmıştır. Türk kültüründe helvanın kullanımı, helvayla ilgili atasözü ve deyimler oluşacak kadar eskidir. Helva, eskiden olduğu gibi günümüzde de doğumdan ölüme hayatın her safhasında yenilen tek tatlı çeşididir. Bu kitapta, Türk kültüründe bu kadar önemli bir yere sahip olan helva ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılarak yapılmış 12 çalışmaya yer verilmiştir. Kitabın ön hazırlığını, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin desteğiyle Prof.Dr. Sebahat DENİZ yürütücülüğünde Doç. Dr. Ümran Ay Say (M.Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Zehra Hamarat (İ.Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Serap Cobutoğlu (Ç.K.Ü.), Arş. Gör. Dr. Evrim Ulusan Öztürkmen (M.Ü.), Arş. Gör. Dr. Bihter Gürışık (M.Ü.) ve Arş. Gör. Zeynep Öz (M.Ü.)'den oluşan 7 kişilik bir ekiple 2015 yılında başlatılan ve 3 yıl süren "Türk Kültüründe Helva" konulu proje çalışmasından elde edilen verilerle beraber, özellikle bu konuda çalışmış olan bilim insanlarını davet ederek 30 Nisan 2018'de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyuma katılan araştırmacıların bildirileri oluşturdu. Bu çalışmayla, hayatımızın her safhasında yer alan helvanın Türk kültüründe ne kadar önemli ve geniş bir yere sahip olduğu ortaya konulmuştur.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN OSMANLI TÜRKÇESİ

gormeengelosmanturk.JPG (42 KB)

E-Yayın için tıklayınız.

Dezavantajlı öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmaları ve eğitimlerini hak temelli olarak sorunsuz bir şekilde almaları Marmara Üniversitesi’nin önceliğidir. Dezavantajlı gruplardan olan görme engeli olan öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği, Osmanlı Türkçesinin zorunlu olduğu bölümlerde, Osmanlı Türkçesi dersini almak hem eğitimi veren akademisyen hem de öğrenci için zordur. Muafiyetin sağlanması ile öğrenciye destek verilse bile öğrencinin bu konudaki gelişimi eksik kalabilir. Bu sebeple mevcut teknolojik imkânları kullanarak dersin uyumlandırılması ile fırsat eşitliğini sağlamak ve 5378 sayılı yasanın 15. maddesi, BM Engelliler Hakkında Sözleşmenin 24. maddesini göz önünde bulundurarak, öğrencilerin Osmanlı Türkçesini sesli ekran okuyucu ile öğrenebilmeleri için erişilebilir bir ders materyali ihtiyacını ön görerek, görme engeli olan öğrenciler için gerekli olduğu düşüncesiyle, Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından öğrencilerimizin derslerinin takiplerini kolaylaştıran bir ders materyali oluşturulması ihtiyacını duyulmuştur. Bu yönde başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan bu ders materyali, 5846 sayılı yasanın ek 11. maddesi göz önünde bulundurularak sadece ihtiyaç sahibi kullanıcılar ile kâr amacı güdülmeden dijital platformda paylaşılacaktır. Bu ders materyali, Braille ile Osmanlı Türkçesi harfleri transkripsiyonları, Osmanlı Türkçesi dil bilgisi ve örnek metinlerden oluşmaktadır.

 

YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ

      

      

Sipariş için tıklayınız

YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hattat Prof. Dr. Fatih ÖZKAFA’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ” isimli kitap, Marmara Üniversitesi Yayınları tarafından MAS Matbaasında bastırılarak prestij kitap kategorisinde yayınlandı.
Prof. M. Uğur Derman’ın takrizi, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın takdimi ve yazarın önsözü ile okuyucusunu karşılayan kitapta, tasavvuf kültürü ve hat sanatı arasındaki yakın ilişkilerin tarihî bir yaklaşımla ele alındığı, “Yâ Hazret-i Pîr” levhalarının ortaya çıkışı, gelişimi, temel özellikleri, sembolik anlamları ile alâkalı önemli tespitlerin yer aldığı, resim sanatındaki Yâ Hazret-i Pîr tablolarının da incelendiği “Giriş” bölümünden sonra her tarikatla ilgili hat levhaları ayrı bölümlerde hat sanatı bakımından tahlil ediliyor.
560 sayfalık kitapta yer verilen 300 civarındaki görsel malzeme oldukça kaliteli basılarak okurlarına yüksek seviyede bir sanat zevki de sunmuş oluyor. Özel kutulu ve ciltli kitabın kapağındaki, 13 büyük tarikat kurucusunun isimlerini ihtiva eden, müellifin hattıyla yazılmış olan tezhipli “câmiu’t-turuk” levhası dikkat çekiyor.
Türk hat sanatı tarihi bakımından şimdiye kadar bu konuda yapılan en kapsamlı prestij yayın olarak kabul edebileceğimiz kitapta, aşağıda sıralanan büyük tarikatların kurucu pirlerinin isimlerinden teşekkül eden ve çok sayıda meşhur hattatın imzasını taşıyan hat levhaları bir araya getiriliyor:
1-Câmiu’t-Turuk
2-Üveysiyye
3-Kadiriyye
4-Sa’diyye
5-Rifaiyye
6-Ekberiyye
7-Şazeliyye
8-Bektaşiyye
9-Mevleviyye
10-Bedeviyye
11-Nakşibendiyye
12-Halvetiyye
13-Bayramiyye

ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE 21st CENTURY: CHANGING IDENTITIES, AGENCIES, AND MINDSETS

E-Yayın için tıklayınız.

This book brings together a group of research studies in English language teaching (ELT) which highlight the changes and the challenges facing EFL learners, instructors, curriculum designers, school administrators and testers in the 21st century. The studies in the volume address a wide range of current issues in ELT: 21st century skills, critical thinking, multilingual professional identity, professional development, recruitment of native and non-native English-speaking teachers, World Englishes, needs analysis for learners, academic writing skills, and assessment of speaking performance. The research studies in the volume have been conducted with participants who are EFL learners, prospective teachers, instructors, administrators, and testers at various educational institutions, mainly universities, in Turkey.

The volume has been designed as a reference and resource book for researchers, academicians, postgraduate and advanced undergraduate students as well as for those ELT professionals who are interested in following current research to enhance their professional knowledge and skills.

MCES 2020 AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI ÖZET KİTABI

E-yayın için tıklayınız

Dear Colleagues, As one of the most important foreign policy objectives of Turkey, the accession process of Turkey to the European Union (EU) continues for more than 60 years and as of today, Turkey is in the stage of accession negotiations. The EU holds particular importance for Turkey as the Union ensures a peaceful coexistence in a continent where two World Wars broke out. Although the idea of a united Europe dates back to earlier periods of European history, the first concrete step towards the integration was taken after the Second World War with an aim of a peaceful settlement. By the 1950s, the founding states of the Union formed a supranational decision-making system initiated from cooperation in coal and steel industries. The following event was the establishment of a customs union among the member states as the first step of economic integration.

In the course of European integration, new member states paved the way to the geographical enlargement while cooperation in further political issues facilitated the deepening of the Union. The integration process was initiated by 6 member states and then it has reached up to 28 members as of today and Balkan states, as well as Turkey, are in the prospect of membership. On the other hand, through gradual establishment of the free movement of goods, as well as the free movement of capital, services, and labor within the EU, the Single Market which eliminates the economic borders among the member states has been achieved. In the following years, by adopting a single currency, economic integration among the member states has been completed and steps towards a threshold for a political integration under the roof of the EU have been taken. In its current course, the EU has been acknowledged as the most successful regional integration project among the others across the world. The Union still takes its place among the leading economic attraction centers at global scale despite the challenges due to its evolving structural transformation. The EU holds particular importance for Turkey both because of the geographic proximity and the frequency of social and economic relations. Turkey is also an extremely important and credible partner for the Union. Although there have been certain difficulties in Turkey’s accession to the EU, the membership of Turkey has particular importance for both parties. The main reason for the current challenges against membership is the fact that Turkey has a geographical and demographic impact which is greater than the other candidate countries ever. Without a doubt, the realization of Turkey’s membership to the EU is closely related to the society’s internalization of this process. Within this context, the decisive will of the government of the Republic of Turkey is needed to be supported by all public and private institutions and organizations. Marmara University does its full share both in academic and social platforms. I would like to express my deepest gratitude that the Conference organized by the Institute of European Studies (one of the first academic institution in Turkey focusing on the European Union) will be held on 7-8 February 2020 with the participation of scholars from all over Turkey and abroad is turning into a traditional academic event. I sincerely wish success to all of the participants.

MCES 2020 AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI TEBLİĞLER KİTABI

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  / MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir